Regulamin

REGULAMIN

 

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym działającym pod adresem www.shegoes.pl/sklep/ (zwanym w dalszej części „Sklepem”), za pośrednictwem którego sprzedawane są artykuły znajdujące się w ofercie Sklepu (zwane w dalszej części „Towarem/ami”).
 2. Sklep prowadzony jest przez spółkę She goes cosmetics s.c. z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej „Sprzedawcą”), ul. Dąbska 20a/100, 31-572 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. NIP spółki 6751727881, REGON 385630406.
 3. Za pośrednictwem Sklepu dokonywana jest sprzedaż wyłącznie Towarów produkowanych przez Sprzedawcę.
 4. Odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu jest Sprzedawca, z którym można kontaktować się drogą pocztową, kierując korespondencję na adres siedziby Sprzedawcy, wymieniony w pkt. I.2, poprzez przesłanie korespondencji elektronicznej na adres e-mail [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu 607 406 343 (w godzinach 9.00-17.00).
 5. Informacje na temat Towarów oraz ich ceny Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu. Prezentowane na stronie internetowej Sklepu informacje na temat Towarów oraz ich ceny dotyczą wyłącznie sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu.
 6. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie Umowy zawieranej na odległość.
 7. Towar nabywany za pośrednictwem Sklepu dostarczany jest do miejsca i pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

II. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. Podmiotem dokonującym zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu (zwanym dalej „Klientem”) może być zarówno przedsiębiorca jak i Konsument w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Stronami Umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są:
  • Klient, o którym mowa w powyższym pkt II.1,
  • Sprzedawca.
 3. Zamówienia Towarów Klient składa wypełniając i wysyłając formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 4. Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie jest obowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Potwierdzenie faktu zapoznania się z treścią Regulaminu stanowi warunek złożenia zamówienia.
 5. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Towarów w Sklepie oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  • włączona obsługa plików cookies;
  • zainstalowany program Flash Player.
 6. Przeglądanie asortymentu Towarów w Sklepie nie wymaga zakładania Konta Klienta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Sklepu na urządzeniach końcowych Klienta. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klienta ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
 9. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

III. CENA I TOWAR

 1. Sprzedawca zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów na stronie internetowej Sklepu w postaci ilustrowanego zdjęciem opisu każdego Towaru.
 2. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Zmiany cen Towarów, wprowadzane przez Sprzedawcę, nie będą dotyczyły umów zawartych przed ich wprowadzeniem, także w przypadku, jeśli do tego czasu umowy nie zostały wykonane przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedaż dokonywana za pośrednictwem Sklepu może być objęta akcjami promocyjnymi Sprzedawcy (np. wyprzedaże, obniżki cen itp.). Szczegółowe zasady akcji promocyjnych, w tym ich przebieg i czas trwania, będą każdorazowo ogłaszane przez Sprzedawcę.
 5. Warunkami sprzedaży promocyjnej nie będą objęte umowy, które zostały zawarte przed rozpoczęciem akcji promocyjnej, także w przypadku, jeśli do tego czasu umowy nie zostały one wykonane.
 6. W przypadku przedmiotów objętych promocją, pod ceną produktu jest wyświetlana najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni.

IV. ZAMÓWIENIA – ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa sprzedaży (zwana dalej „Umową”) oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Zawarcie Umowy następuje na podstawie każdorazowo składanego zamówienia Klienta.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 4. Podczas przeglądania oferty Sklepu, Klient ma możliwość wyboru Towarów, które chce zakupić poprzez naciśnięcie przycisku DODAJ DO KOSZYKA. Po dokonaniu wyboru Towarów i przejściu do „KOSZYKA”, Klient ma możliwość złożenia zamówienia na wybrane Towary.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta jest możliwe po:
  • zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu;
  • wypełnieniu formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu i wysłaniu go do Sklepu poprzez naciśnięcie przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ.
 6. W zamówieniu Klient dokonuje w szczególności:
  • wyboru asortymentu i ilości sztuk zamawianych Towarów;
  • podania swoich danych osobowych oraz adresu dostawy;
  • wyboru potwierdzenia transakcji (paragon fiskalny, faktura);
  • wyboru sposobu płatności;
  • wyboru rodzaju przesyłki (sposobu dostarczenia Towaru).
 7. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne do zawarcia Umowy. Klient zobowiązany jest podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego Towaru.
 8. W przypadku przekazania przez Klienta podczas składania zamówienia adresu e-mail, wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail; treść otrzymanej w tej formie informacji zostanie przekazana w formie nadającej się do bezpośredniego wydruku.
 9. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania zamówienia, przez wysłanie informacji o przyjęciu zamówienia na adres e-mail Klienta podany w formularzu zamówienia.

V. PŁATNOŚCI

 1. Ceny w Sklepie zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostarczania Towaru podczas składania zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące sposoby płatności za zamówione Towary:
  • za pobraniem (płatność przy odbiorze Towarów),
  • przelewem na rachunek bankowym Sprzedawcy.
 3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży wraz z kosztami, o których mowa pkt. V.1, w terminie 3 dni roboczych, od daty otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia zamówienia, jeżeli wybrał formę płatności przelewem.
 4. Jeżeli kwota należności za zakupione Towary w w/w terminie nie wpłynie na konto Sprzedawcy, Sprzedawca uprawniony będzie złożyć Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na zasadach ogólnych.
 5. Sprzedawca wystawia fakturę w formie papierowej i wysyła ją wraz z Towarem na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 6. W przypadkach, o których mowa w regulaminie, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy Klienta podany w formularzu zwrotu Towarów.

VI. DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 7 dni roboczych:
  • w przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy na zasadzie przedpłaty, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  • w przypadku zapłaty za pobraniem, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 4. Klient może skorzystać ze sposobu dostawy towaru określonego w formularzu zamówienia.
 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy biegnie od daty otrzymania Towaru przez Konsumenta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Odstąpienie od Umowy dotyczy tylko i wyłącznie Towarów nie noszących jakichkolwiek cech ich używania, w tym z uwagi na charakter Towarów również ich otwarcia.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument powinien złożyć Sprzedawcy tj. She goes cosmetics s.c. z siedzibą w Krakowie, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: She goes cosmetics s.c., ul. Dąbska 20a/100; 31-572 Kraków, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: [email protected]. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na formularzu odstąpienia od Umowy stanowiącym załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument złożył Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. Odstąpienie przez Konsumenta od Umowy zgodnie z postanowieniami jak w pkt. VII 1-3 niniejszego Regulaminu powoduje, że Umowę uważa się za niezawartą.
 6. Konsument zobowiązany jest odesłać zakupione Towary na adres Sprzedawcy, tj.: She goes cosmetics s.c., ul. Dąbska 20a/100 31-572 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zakupione Towary przed upływem w/w terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych Towarów.
 7. Zwrotu Towaru należy w miarę możliwości dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Konsumenta, a także – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu.
 8. Ze względu na charakter zakupionych Towarów prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. VII Regulaminu nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:
  • jeżeli opakowanie Towaru zostało otwarte po dostarczeniu, a otwarcie opakowania powoduje, że nie można zwrócić Towaru ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
  • jeśli zakupiony Towar został wytworzony na indywidualne zamówienie Konsumenta zgodnie z jego wymaganiami.
 9. W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał od Konsumenta oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem pkt. VII. 10.
 10. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu zakupionych Towarów lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na rachunek bankowy Konsumenta podany w formularzu zwrotu Towarów. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 12. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. VII Regulaminu nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem.

VIII. REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z Umową. Klient uprawniony będzie do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej dostarczonego Towaru.
 2. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje za pośrednictwem poczty na adres: She goes cosmetics s.c., ul. Dąbska 20a/100 31-572 Kraków, z dopiskiem „Sklep internetowy – reklamacje” lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane osobowe Klienta, dane kontaktowe, opis stwierdzonej wady Towaru, treść żądań reklamującego. Wraz z reklamacją Klient winien przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy i jego koszt.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. W przypadku gdy reklamowany towar zostanie przesłany do Sprzedawcy w terminie późniejszym niż reklamacja, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od daty otrzymania reklamowanego Towaru.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca stosownie do woli Klienta, wymieni Towar na wolny od wad, obniży cenę Towaru lub zwróci płatność Klientowi, jeżeli Klient odstąpi od Umowy. Z powodu charakteru sprzedawanych Towarów niemożliwe jest dokonanie w reklamowanych Towarach usunięcia ewentualnej wady Towaru (naprawa Towaru) i tej treści żądanie reklamacyjne Klienta nie będzie mogło być uwzględnione.
 6. Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w przypadku wykrycia wady nabytego Towaru przed upływem 2 lat od dnia wydania tego Towaru Klientowi. Roszczenie Klienta o wymianę nabytego Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W tym samym terminie Klient może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady zakupionego Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru.
 7. W przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie Towaru, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie Towaru niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w ramach Sklepu.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Dane osobowe Klientów mogą być również przetwarzane przez Sprzedawcę dla celów statystycznych, archiwizacyjnych, oraz w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwa składanie oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 4. Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe Klientów przez okres realizacji zamówień, a także przez okres pełnych pięciu lat następujących po roku, w którym Klient złożył ostatnie zamówienie w Sklepie.
 5. Dane osobowe Klientów przetwarzane w Sklepie są lub mogą być przekazywane innym osobom, przy pomocy których Sprzedawca świadczy usługi dostępne w Sklepie, takim jak firma informatyczna, hostingodawca, firma księgowa, firma kurierska/spedycyjna, operator pocztowy.
 6. Klient ma prawo do dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Sklepie, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia tych danych, a w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wykonanie opisanych wyżej uprawnień następuje poprzez kontakt ze Sprzedawcą jak podano w pkt. I.4.
 7. Klientowi w uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczącej nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Dokonana przez Sprzedawcę zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na realizację umów zawartych przed jej wejściem w życie.